Τμήμα Γ’ Προσωπικού

Τμήμα Γ’ Προσωπικού
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου
Διοικητήριο Λασιθίου
1ος όροφος, 721 00 Άγιος Νικόλαος
Τηλ: 2841340494

Παπαδόπουλος Νικόλαος (ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού) – Προϊστάμενος – 2841340494 – pysde@dide.las.sch.gr

Αποστολάκη Ευτυχία (ΔΕ Διοικητικού) – 2841340482 – poiniko@dide.las.sch.gr

Δρακωνάκη Σταματίνα (ΠΕ07) – 2841340478 – prosopiko@dide.las.sch.gr

Κουτάντος Γεώργιος (ΠΕ86) – 2841340482 – espa@dide.las.sch.gr

Κριτσωτάκης Αντώνιος (ΠΕ11) – 2841340492 – espa@dide.las.sch.gr

Μαστοράκη Καλλιόπη (ΠΕ06) – 2841340494 – pysde@dide.las.sch.gr

Παχυγιαννάκη Κατερίνα (ΠΕ02) – 2841340472 – prosopiko@dide.las.sch.gr

Κόκκας Γεώργιος (ΠΕ01) – 2841340494 – prosopiko@dide.las.sch.gr

Τζιράκη Ροδάνθη (ΠΕ06) – 2841340482 – espsa@dide.las.sch.gr

Τσουμπός Αντώνιος (ΠΕ02) – 2841340472 – gree@dide.las.sch.gr

Το Τμήμα Γ΄ Προσωπικού είναι αρμόδιο για:

α) θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία,

β) τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του υπηρεσιακού συμβουλίου που λειτουργούν στη Διεύθυνση,

γ) τη διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης και της στελέχωσης αποκεντρωμένων δομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

δ) την υποστήριξη των διαδικασιών εκλογής των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια,

ε) την τήρηση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της Διεύθυνσης,

στ) τις διαδικασίες λύσης της υπαλληλικής σχέσης του εκπαιδευτικού προσωπικού και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών και την σύνταξη των φακέλων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότηση υπαλλήλων,

ζ)

η) την έκδοση των διοικητικών πράξεων για τη χορήγηση αδειών στο πάσης φύσεως προσωπικό της Διεύθυνσης,

θ) τη διεκπεραίωση των διαδικασιών παραπομπής υπαλλήλων σε υγειονομικές επιτροπές,

ι) τη μέριμνα για την εφαρμογή του ωραρίου του προσωπικού,

ια) τις διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης πάσης φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

ιβ) τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης,

ιγ) την επαλήθευση γνησιότητας τίτλων σπουδών και στοιχείων Π.Μ.,

ιδ) την παροχή διοικητικής υποστήριξης στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων,

ιε) την παροχή γραμματειακής υποστήριξης στους Σχολικούς Συμβούλους που έχουν την έδρα τους στη Διεύθυνση,

ιστ) την κατανομή του προσωπικού και την εν γένει στελέχωση των επιμέρους τμημάτων της Διεύθυνσης,

ιζ) την εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου στο πάσης φύσεως προσωπικό αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,

ιθ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 209 ΝΟΜΟΣ 4610/2019 με ισχύ την 7/5/2019
Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Τ Ε Μ Α Σ Μετάβαση στο περιεχόμενο