Πολίτες

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ

                                                         

 1. Απολυτήριος τίτλος ξένου σχολείου ή βεβαίωση σπουδών (πρωτότυπος τίτλος ή επικυρωμένο αντίγραφο αυτού), επίσημα επικυρωμένος :
 • Αν είναι στη λίστα των συμβεβλημένων χωρών, με ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (APOSTILLE) από την χώρα προέλευσης του τίτλου.
 • Για χώρες εκτός Χάγης με προξενική θεώρηση, δηλαδή επικύρωση από ελληνική προξενική αρχή της χώρας προέλευσης του εγγράφου
 1. Επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών από :
 • Μεταφραστή μέσω της εφαρμογής «Πιστοποιημένοι μεταφραστές» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145 έως και 150 του N. 4781/2021/ΦΕΚ31/τ. Β΄)
 • Μεταφραστή της χώρας προέλευσης του εγγράφου, επικυρωμένη από την Ελληνική Προξενική Αρχή που εδρεύει στη χώρα αυτή.
 • Δικηγόρο με θεώρηση της υπογραφής του από το Δικηγορικό Σύλλογο.
 1. Για τους απολυτηρίους τίτλους Γενικής Μέσης Εκπαίδευσης:

Βεβαίωση του μορφωτικού ακολούθου της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα, είτε του σχολείου, είτε του Υπουργείου Παιδείας της χώρας προέλευσης του τίτλου, για την αντιστοίχιση των Πιστοποιητικών Σπουδών, όπου να αναφέρονται τα εξής:

 • Εάν τα σχολεία στα οποία φοιτούν οι ενδιαφερόμενοι είναι δημόσια ή ιδιωτικά αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας της χώρας τους.
 • Ποιό πρόγραμμα σπουδών ακολουθούν και αναλόγως να μας γίνονται γνωστά οι βαθμίδες εκπαίδευσης καθώς και οι τάξεις φοίτησης.
 • Εάν έχουν πλήρη και επιτυχή φοίτηση σε τάξη οι ενδιαφερόμενοι στα εν λόγω σχολεία.
 • Τον μέσο όρο βαθμολογίας της τάξης ή του απολυτηρίου, καθώς και το άριστα και τη βάση προαγωγής.
 • Εάν το συγκεκριμένο απολυτήριο δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα εισαγωγής στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας προέλευσης.

Σημείωση: Η βεβαίωση του μορφωτικού ακολούθου θα πρέπει να είναι θεωρημένη από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και μεταφρασμένη, όπως στην παρ. 2 του παρόντος.

Εάν στον τίτλο του σχολείου του ξένου σχολείου αναγράφεται η δυνατότητα του κατόχου του να εισαχθεί σε Πανεπιστήμιο της χώρας προέλευσης του τίτλου, δεν απαιτείται η προσκόμιση της ανωτέρω βεβαίωσης, εφόσον προκύπτουν όλα τα υπόλοιπα δεδομένα.

 1. Ταυτότητα ή διαβατήριο και άδεια παραμονής. 
 1. Όσον αφορά τη χορήγηση αναγωγής βαθμολογίας στην εικοσάβαθμη κλίμακα, για βαθμολογίες από ξένους τίτλους σπουδών, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
 • Απολυτήριος τίτλος ξένου σχολείου στον οποίο να αναγράφονται τα μαθήματα και οι βαθμολογίες τους (με επικύρωση όπως στην παρ. 1 του παρόντος)
 • Βεβαίωση του μορφωτικού ακολούθου της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα, στην οποία να αναγράφεται ποια είναι η βάση (το pass) και ποιο είναι το άριστα στην βαθμολογική κλίμακα της χώρας αυτής, εφόσον τα στοιχεία δεν προκύπτουν από τον τίτλο του σχολείου του ξένου σχολείου.
 • Επίσημη μετάφρασή του (όπως στην παρ. 2 του παρόντος)
 • Ταυτότητα ή διαβατήριο και άδεια παραμονής.
 1. Οι ισοτιμίες των τεχνικών σχολείων του εξωτερικού χορηγούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία, 2ος όροφος, τηλ. 210-2709000) και στη συνέχεια κατατίθεται αίτηση στην υπηρεσία μας για χορήγηση αναγωγής βαθμολογίας στην εικοσάβαθμη κλίμακα.

 Έντυπο Αίτησης

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Τ Ε Μ Α Σ Μετάβαση στο περιεχόμενο