Πολίτες

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ

 1. Απολυτήριος τίτλος ξένου σχολείου ή βεβαίωση σπουδών (πρωτότυπος τίτλος ή επικυρωμένο αντίγραφο αυτού), επίσημα επικυρωμένος :
 • Αν είναι στη λίστα των συμβεβλημένων χωρών, με ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (APOSTILLE) από την χώρα προέλευσης του τίτλου.
 • Για χώρες εκτός Χάγης με προξενική θεώρηση, δηλαδή επικύρωση από ελληνική προξενική αρχή της χώρας προέλευσης του εγγράφου
 1. Επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών από :
 • Μεταφραστή μέσω της εφαρμογής «Πιστοποιημένοι μεταφραστές» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145 έως και 150 του N. 4781/2021/ΦΕΚ31/τ. Β΄)
 • Μεταφραστή της χώρας προέλευσης του εγγράφου, επικυρωμένη από Ελληνική Προξενική Αρχή που εδρεύει στη χώρα αυτή.
 • Δικηγόρο με θεώρηση της υπογραφής του από το Δικηγορικό Σύλλογο.
 1. Για τους απολυτηρίους τίτλους Γενικής Μέσης Εκπαίδευσης, στους οποίους δεν αναγράφεται το δικαίωμα πρόσβασης στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια) της χώρας προέλευσης στον ίδιο τίτλο, χρειάζεται επίσης:
 • Βεβαίωση του μορφωτικού ακολούθου της Πρεσβείας της χώρας, στα σχολεία της οποίας φοίτησε ο μαθητής, ότι το απολυτήριο του σχολείου της μέσης γενικής εκπαίδευσης που κατέχει ο ενδιαφερόμενος, του παρέχει το δικαίωμα εγγραφής ή εισαγωγής στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια) της χώρας αυτής. Η βεβαίωση θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντος από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και να είναι μεταφρασμένη, όπως στην παραπάνω παράγραφο 2.
 • Στη βεβαίωση να αναγράφεται ποια είναι η βάση (το pass) και ποιο είναι το άριστα στην βαθμολογική κλίμακα της χώρας αυτής ή της συγκεκριμένης πολιτείας (state)
 1. Ταυτότητα ή διαβατήριο και άδεια παραμονής.

 Όσον αφορά τη χορήγηση αναγωγής βαθμολογίας στην εικοσάβαθμη κλίμακα, για βαθμολογίες από ξένους τίτλους σπουδών, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

 • Απολυτήριος τίτλος ξένου σχολείου στον οποίο να αναγράφονται τα μαθήματα και οι βαθμολογίες τους (με επικύρωση όπως στην παρ. 1 του παρόντος)
 • Επίσημη μετάφρασή του (όπως στην παρ. 2 του παρόντος)
 • Ταυτότητα ή διαβατήριο και άδεια παραμονής.
 1. Αν είναι τεχνικό σχολείο του εξωτερικού, η ισοτιμία χορηγείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία, 2ος όροφος, τηλ. 210-2709000) και στη συνέχεια κατατίθεται αίτηση στην υπηρεσία μας για χορήγηση αναγωγής βαθμολογίας στην εικοσάβαθμη κλίμακα.

 Έντυπο Αίτησης

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Τ Ε Μ Α Σ Μετάβαση στο περιεχόμενο