Δικαιολογητικά νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π.

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥ 

 1. Ανακοίνωση διορισμού.
 2. Δήλωση στοιχείων εκπαιδευτικού (επισυνάπτεται).
 3. Αποδεικτικό ΑΦΜ- ΑΜΚΑ-ΑΜΑ.
 4. Αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης με πρώτο όνομα δικαιούχου αυτό του/της εκπαιδευτικού (όπου θα αναγράφεται καθαρά ο αριθμός IBAN).
 5. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεων).
 6. Αντίγραφο τίτλου σπουδών (αν είναι από εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής: μετάφραση, ισοτιμία-αντιστοιχία από το ΔΟΑΤΑΠ, Απολυτήριο Λυκείου).
 7. Αντίγραφο πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης (στους κλάδους που απαιτείται).
 8. Αποδεικτικά μοριοδοτούμενων προσόντων στον πίνακα διορισμών (γνώση ξένης γλώσσας, γνώση χειρισμού Η/Υ, σεμινάρια κ.λπ.)
 9. Αντίγραφο μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου (αν είναι από εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής: μετάφραση και ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ), συνοδευόμενο από αίτηση αναγνώρισης (επισυνάπτεται).
 10. Όλες οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, συνοδευόμενες από αίτηση αναγνώρισης για μισθολογική εξέλιξη (επισυνάπτεται). Επισυνάπτεται και έντυπο για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 11. Αίτηση μη παρακράτησης για ΕΛΜΕ (προαιρετικό – επισυνάπτεται).
 12. Δήλωση οικογενειακού επιδόματος (επισυνάπτεται).
 13. Βεβαίωση απογραφής από το e-ΕΦΚΑ.
 14. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου. Στην περίπτωση ύπαρξης σπουδαζόντων τέκνων (άνω των 18 και έως 24 ετών), προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών.
 15. Βεβαίωση εντοπιότητας.
 16. Βεβαίωση συνυπηρέτησης.
 17. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α (μόνο για άνδρες).
 18. Πρωτότυπες ιατρικές γνωματεύσεις από: α) Παθολόγο ή Γενικό Ιατρό και β) από Ψυχίατρο.
 19. Δήλωση περιουσιακής κατάστασης που κατατίθεται σε κλειστό φάκελο και υπεύθυνη δήλωση εκτός του φακέλου (επισυνάπτονται).
 20. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).
 21. Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται).
 22. Δήλωση προτιμήσεων για την προσωρινή τοποθέτηση σε σχολική μονάδα (επισυνάπτεται).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας και να χρησιμοποιήσετε τα παραπάνω έντυπα ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία:

α) Επιλέγετε το αρχείο που θέλετε

β) Επιλέγετε Αρχείο->Λήψη->Microsoft Word (.docx) 

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Τ Ε Μ Α Σ Μετάβαση στο περιεχόμενο