Διεύθυνση Δ.Ε. Λασιθίου
Ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών

2017

(c) Δ/νση Π.Ε. Ηρακλείου - Τμήμα Μηχανογράφησης