Χορήγηση άδειας απουσίας καθηγητών για συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ

E Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

Άγιος Νικόλαος : 10-4-2013

Αρ.Πρ.: 2550

 

 

 

                     ΑΠΟΦΑΣΗ

 

 

 

Κοιν: 1) Όλα τα Σχολεια της Δ.Δ.Ε. Ν. Λασιθίου

           2) ΕΛΜΕ Λασιθίου

                    

                

 

 

Ταχ. Δ/νση    

Ταχ. Κώδικας

Πληροφορίες  

       '            

     FAX              

   e-mail                

: Διοικητήριο, Άγιος Νικόλαος

: 72100

: Τζανετάκης Ιωάννης

: 2841340485

: 2841027228

: gen@dide.las.sch.gr        

 

 

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας απουσίας καθηγητών για συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ»

 

Ο Διευθυντής Δ.Ε. έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 95 του Αστικού Κώδικα 2250/40.
  2. Τις διατάξεις του Ν. 1264/1982.
  3. Τη Δ2/7816/1-4-01 Εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ, σχετική με άδεια απουσίας για συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση Συνδικαλιστικού περιεχομένου.
  4. Τη Δ2/14539/12-3-99 Εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ, « Συνέλευση κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου».
  5. Το άρθρο 19, εδ.2, Φ353.1/324/105657/Δ1/46-10-02(1340/02 τ.Β΄)                       « Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης των Δ/ντών, Υπ/ντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων».
  6. Το άρθρο 27 του Καταστατικού της ΕΛΜΕ Λασιθίου.
  7. Το έγγραφο με ημερ. 10-4-2013 έγγραφο της ΕΛΜΕ Λασιθίου, με το οποίο ζητά τη χορήγηση άδειας απουσίας των εκπαιδευτικών την Τετάρτη 24-4-2013, ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

 

                                                  αποφασίζουμε

 

Εγκρίνουμε την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΛΜΕ Λασιθίου και των εκλογών για τους αντιπροσώπους στο 16ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ την Τετάρτη 24-4-2013 και ώρα 10.00 π.μ. στο αμφιθέατρο του ΕΠΑΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ και επιτρέπουμε την απομάκρυνση των εκπαιδευτικών από τις έδρες τους, για να συμμετάσχουν στην παραπάνω Συνέλευση χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Η άδεια απουσίας προϋποθέτει συμμετοχή των καθηγητών στη Γενική Συνέλευση και αποδεικνύεται με βεβαίωση της ΕΛΜΕ την οποία οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να προσκομίσουν την επομένη στο Διευθυντή του Σχολείου τους.

 

Όσοι δεν πάρουν μέρος στη Συνέλευση, είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν στα σχολεία τους την ημέρα αυτή.

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ. Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ