Γνωστοποίηση ΦΕΚ Διδακτέας - Εξεταστέας ύλης Γ Δ αποφοίτων ωρολόγιο

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

 

                                                            

Βαθμός Ασφαλείας:

Να διατηρηθεί μέχρι:

Βαθμός Προτεραιότητας:

 

Μαρούσι,     19-10-2015

Αριθ. Πρωτ. Φ6/165621/Δ4

 

  

                                                                                    ΠΡΟΣ:

 

 • Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
 • Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής

Πολιτικής

 

 

 

                                                                                                     ΚΟΙΝ.:

 

 

 

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικών Αποφάσεων σε ΦΕΚ

 

Σας γνωστοποιούμε ότι έχουν δημοσιευθεί σε ΦΕΚ οι κάτωθι Υπουργικές Αποφάσεις:

 • Η με αρ. πρωτ. Φ2/141441/ Δ4/10-09-2015 (Β΄ 2042) Υ.Α. με θέμα: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Φ2/88070/Δ4/04-06-2015 (Β’ 1053) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α’ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού»
 • Η με αρ. πρωτ. Φ6/153686/Δ4/30-09-2015 (Β΄ 2150) Υ.Α. με θέμα: Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων των πανελλαδικών εξετάσεων που θα διενεργηθούν το έτος 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημερήσιου ή Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2014-2015 και προηγούμενων ετών
 • Η με αρ. πρωτ. Φ6/153685/Δ4/30-09-2015 (Β΄ 2149) Υ.Α. με θέμα: Καθορισμός διδακτέας- εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016
 • Η με αρ. πρωτ. Φ6/153688/Δ4/30-09-2015 (Β΄ 2175) Υ.Α. με θέμα: Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016

 

         Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

 

                      ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ

           

Εσωτερική Διανομή:

 • Γραφείο Υπουργού
 • Γραφείο Γενικού Γραμματέα
 • Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
 • Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
 • Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
 • Δ/νση Ειδικής Αγωγής & Εκπ/σης
 • Αυτοτελής Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.
 • Αυτοτελές Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Δ/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
 • Δ/νση Επαγγ/κης Εκπ/σης –Τμήματα Α’ και Β’