Διευκρινήσεις της ΕΥΕ/ΕΔ σε σχέση με το υπ.αρ. πρωτ. 153/25-2-2013 έγγραφο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

-----

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ Β2

-----

 

 

                        

 

 

Ταχ. Δ/νση             : Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη           : 15180 – Μαρούσι

Ιστοσελίδα            : http://www.eye.minedu.gov.gr

Email                      : epapanikolaou@minedu.gov.gr

Πληροφορίες       :   Ελπίδα Παπανικολάου

Τηλέφωνο             :   210 344 21 42

FAX                         : 210 344 2153

Αθήνα, 4-3-2013

Αριθμ. Πρωτ.:  2705

 

 

ΠΡΟΣ :

 

1. Πίνακας Αποδεκτών

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις της ΕΥΕ/ΕΔ σε σχέση με το υπ.αρ. πρωτ. 153/25-2-2013 έγγραφο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε

 

Σε συνέχεια του υπ.αριθμ. πρωτ. 153/25-2-2013 εγγράφου με θέμα «Διευκρινήσεις για τα Κινητά Εργαστήρια Πληροφορικής» που εστάλη από την Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε) στις Σχολικές Μονάδες Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας καθώς και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα κάτωθι:

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων στα πλαίσια της Πράξης "Ψηφιακές Υπηρεσίες ΥΠΔΒΜΘ" Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση προτίθεται να υλοποιήσει Έργο Προμήθειας:

1. Διαδραστικών Συστημάτων για όλα τα τμήματα ΣΤ’ Τάξης του συνόλου των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

2. Διαδραστικών Συστημάτων για τα τμήματα Α’, Β. Γ’ Τάξεων του συνόλου των Γυμνασίων ανά την Επικράτεια , εξαιρουμένων των Τμημάτων Β’ Τάξης των Γυμνασίων εκείνων που προμηθεύτηκαν Διαδραστικούς Πίνακες μέσω της Πρόσκλησης 78 "Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία".

3. Διαδραστικών Συστημάτων για όλα τα τμήματα Α’ Λυκείου του συνόλου των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ της χώρας.

4. Από 1 Κινητό Εργαστήριο Πληροφορικής/Κινητή Τάξη για κάθε Γυμνάσιο της χώρας.

 

Επισημαίνεται ότι το εν λόγω Έργο δεν αποτελεί Έργο Πιλοτικής Εφαρμογής αλλά αφορά στο σύνολο των σχολικών μονάδων που εμπίπτουν στις άνωθι κατηγορίες, έτσι όπως αυτά προκύπτουν και επικαιροποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής survey.  

Τέλος, σας διευκρινίζουμε ότι οι Προμήθειες τόσο του συνόλου των Διαδραστικών Συστημάτων όσο και των Κινητών Εργαστηρίων/Τάξεων Πληροφορικής πρόκειται να υλοποιηθούν μέσω Ανοικτών Διεθνών Διαγωνισμών και στην παρούσα φάση οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια σχετική ενέργεια.

                                                                                                                   

               Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

                    Αθανάσιος Κυριαζής

Συνημμένα:

  1. Υπ. Αρ. Πρωτ. 153/25-2-2013 Έγγραφο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε
  2. Πίνακας Αποδεκτών

Εσωτερική Διανομή:

  1. 1.Γραφείο Προϊσταμένου ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων
  2. 2.Μονάδα Β2