Καταστάσεις και πίνακες μορίων αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών

Αποστέλλουμε πίνακες με τα μόρια των αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών που κατατέθηκαν στην Δ/νση και παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί.
Για όσους εκπαιδευτικούς θέλουν να υποβάλουν ένσταση δίνεται προθεσμία από Παρασκευή 17/03/2017 μέχρι και Τρίτη 21/03/2017

Πίνακες